09 Σεπ 2021

Πρόσκληση 7ης τακτικής συνεδρίασης του συμβουλίου της Τ.Κ. Ορχομενού στις 14-9-2021

 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού,  σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών ( λόγω Covid ),  που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. την  14η  Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα   18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  88 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αυτό αντικαταστάθηκε  από το άρθρου 89  του Ν. 4555/2018, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:


09 Σεπ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1ηςΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                           Ορχομενός, 7/9/2021

ΔΗΜΟΣ   ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ                                                   Αρ. Πρωτ.:6809

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου  50                                                

                     Τ.Κ. 32300

Πληροφορίες: Ι.Γκούρα-Μέττα

Τηλ.              : 2261351119

Fax               : 2261034217

email : imetta@orchomenos.gr

                                    ΠΡΟΣ :

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δήμου Ορχομενού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1ηςΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

΄Εχοντας υπ’ όψιν:

  1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)
  2. Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
  3. Την υπ αριθμ.  40 εγκύκλιο του Υπ.Εσ. με Α.Π.: 20930/31-03-2020 «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).
  4. Του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, και ισχύει .
  5. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

Σας προσκαλώ

Σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010 και άρθρο 78 του Ν. 4555/2018) που θα διεξαχθεί   , στις 17 Σεπτεμβρίου  2021 ημέρα Παρασκευή και  από ώρα 10:00 έως 14:00 με θέμα:

« Γνωμοδότηση σχετικά με το προσχέδιο του τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Ορχομενού»

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με την περιφορά (μέσω αποστολής email)  της πρόσκλησης  και  των συνημμένων στην παρούσαπρόσκληση  εγγράφων (εισήγηση και συνοδευτικών ).Για τυχόν διευκρινήσεις, ερωτήσεις, έως 16/9/21 μπορείτε να απευθύνεσθε  στην  Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας, κα Λ. Σταματάκη τηλ 22613 51114 email: lstamataki@orchomenos.gr

 Η ψήφιση και διατύπωση γνώμης, θα διεξαχθεί κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (από ώρα 10:00 ως 14:00 ώρα της 17-09-2021) και με τον εξής τρόπο: Κάθε μέλος θα ενημερώσει  για τη συμμετοχή του  στην παρούσα συνεδρίαση  αποστέλλοντας την θετική ή αρνητική του ψήφο στην γραμματεία της Επιτροπής,μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση imetta@orchomenos.gr , για την περαιτέρω σύνταξη του πρακτικού συνεδριάσεως. Δεν απαιτείται η υπογραφή των πρακτικών στη δια περιφοράς συνεδρίαση, διότι η διατύπωση γνώμης και η ψήφος ενός εκάστου, αποδεικνύονται από τα αποστελλόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα, ως ανωτέρω περιγράφεται.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ. Σ. ΔΗΜΟΥ OΡΧΟΜΕΝΟΥ

09 Σεπ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ 15-9-2021.

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΤΗΛ.:6980950401