Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ στο δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, τριών (3) ατόμων, εκ των οποίων ενός (1) ατόμου ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και δύο (2) ατόμων ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων, για την αντιμετώπιση των εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας.