30 Ιαν 2024

Κλειστές οι παιδικές χαρές στο Δήμο Ορχομενού μέχρι να λάβουν πιστοποίηση

Κλειστές θα παραμείνουν για λόγους ασφάλειας όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου Ορχομενού ωσότου λάβουν την απαραίτητη πιστοποίηση. Στην απόφαση αυτή προχώρησε ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Γιώργος Τζαβάρας ζητώντας την απόλυτη εφαρμογή της από τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, προκειμένου να απαγορευτεί η είσοδος και η χρήση παιχνιδιών.

 

«Για την Δημοτική Αρχή αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια των παιδιών μας. Οι παιδικές χαρές κλείνουν σε όλο τον Δήμο λόγω της παρέλευσης του χρονικού ορίου των απαραίτητων πιστοποιήσεων, στις οποίες θα προχωρήσουμε το συντομότερο και ύστερα από την ψήφιση του προϋπολογισμού. Θέλω να ζητήσω από όλους την κατανόησή τους αλλά κανείς μας δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της νεολαίας μας. Αντίθετα, επιθυμούμε χώρους ασφαλείς και κατάλληλους για παιχνίδι»

δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Γιώργος Τζαβάρας.

29 Ιαν 2024

Κλειστά τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί την Τρίτη 30.1.2024

Με απόφαση του Δημάρχου Ορχομενού κ. Γιώργου Τζαβάρα τα σχολεία της επικράτειας του Δήμου Ορχομενού, της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι παιδικοί σταθμοί, δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024, εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων.

29 Ιαν 2024

Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε έξι νέους Εντεταλμένους Δημοτ. Συμβούλους

Με απόφασή του και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και για την επικουρία του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Γιώργος Τζαβάρας ορίζει Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, χωρίς αμοιβή τους κκ. Γ. Ζυγογιάννη, Μαρία Ξηρογιάννη, Δημήτρη Κόκκινο, Λάμπρο Ρόδη, Αλέξανδρο Βασιλείου και Κώστα Τσεκούρα, με θητεία από 18-01-2024 έως 18-01-2025 ως ακολούθως:

 1. Τον Ζυγογιάννη Ιωάννη του Αλεξανδρου και του αναθέτει :
 • Την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν στη γεωργική γενικά ανάπτυξη  του Δήμου, στην  ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων που απευθύνονται & αφορούν σε νέους γεωργούς,  και στην επίλυση αγροτικών  και κτηνοτροφικών θεμάτων και ειδικότερα:.
 • Την συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και την μέριμνα για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας και κτηνοτροφικής παραγωγής.
  Την μέριμνα για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης. Την έρευνα και την μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Την συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν τη γεωργία και την κτηνοτροφία
 • Του Αναθέτει επίσης την υπογραφή με εντολή του : α) την θεώρηση γνησίου υπογραφών και β) τη θεώρηση πιστών φωτοαντιγράφων.

 

 1. Την Μαρία Ξηρογιάννη του Αθανασίου και της αναθέτει :
 • τηνεποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν  στην ισότητα των φύλων και ειδικότερα :
 • Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο ως εξής :
 • Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
 • Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο
 • Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας για την πρόληψη και
  καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

 

 1. Τον Δημήτριο Κόκκινο του Αθανασίου και του αναθέτει:
 • την Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του πληθυσμού στο πλαίσιο του  εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού.
 • Τη  συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής  με την ανάπτυξη  συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και  στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους  δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής μας.

 

 1. Τον Λάμπρο Ρόδη του Αριστοτέλη και του αναθέτει :
 • Την παρακολούθηση και εποπτεία  του έργου του «Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού»
 • Την εποπτεία λειτουργίας του Συνεδριακού Κέντρου «Ευάγγελος Μπασιάκος».
 • Την διαφημιστική και τουριστική προβολή των αρχαιοτήτων  .του Δήμου

 

 1. Τον Βασιλείου Αλέξανδρο του Στυλιανού και του αναθέτει :
 • Την μέριμνα και εποπτεία για συμμετοχή του Δήμου  σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια,  προγράμματα δράσης και  πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων.
 • Την μέριμνα για την επίλυση των προβλημάτων  των εργαζομένων στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ  για τη  διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων τους και τη συνέχιση λειτουργίας του εργοστασίου, επειδή ο δήμος Ορχομενού και κυρίως οι περιοχές που συνδέονται με το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ απειλούνται με οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό.

 

 1. Τον Κωνσταντίνο Τσεκούρα του Γεωργίου και του αναθέτει:
 • την παρακολούθηση , το συντονισμό και την εποπτεία των Αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου και του Καρναβαλιού 2024

 

Β. Εξουσιοδοτούνται οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, εγγράφων αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,   που είναι  αναγκαία για την εκτέλεση  του έργου εποπτείας  το οποίο  τους έχει ανατεθεί με την παρούσα απόφαση,  πλην χρηματικών ενταλμάτων, καθώς επίσης «με εντολή Δημάρχου» απαντήσεις  επί των διαμαρτυριών των πολιτών για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς τους.

Γ.  Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση .

Δ . Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Ορχομενού, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού  και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να κοινοποιηθεί στους οριζόμενους.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΖΑΒΑΡΑΣ

26 Ιαν 2024

Συνάντηση Δημάρχου με το ΔΣ Εμπόρων Επαγγελματιοβιοτεχνών δήμου Ορχομενού

Προγραμματισμένη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εμπόρων Επαγγελματοβιοτεχνών Ορχομενού είχε ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Γιώργος Τζαβάρα τη Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024 στο Δημαρχείο Ορχομενού.

Μαζί με τον κ. Τζαβάρα, τα μέλη του ΔΣ υποδέχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Δημήτριος Κόκκινος και Κωνσταντίνος Τσεκούρας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχήθηκε να είναι καλορίζικη η νέα Δημοτική Αρχή και να έχουν μια παραγωγική συνεργασία, με κύριο στόχο την αναθέρμανση των κοινών δράσεων για την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης στον Ορχομενό και σε όλο το Δήμο καθώς και για τον προγραμματισμό τους μέσα στο 2024.

Επίσης συζήτησαν ζητήματα που απασχολούν τον επαγγελματικό κόσμο της περιοχής και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Ορχομενού  όπως και την εξέλιξη της κατασκευής του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού.

«Δήμος Ορχομενού και Ένωση Εμπόρων Επαγγελματοβιοτεχνών Ορχομενού έχουν την ίδια, κοινή επιθυμία. Να δουν την εμπορική κίνηση στην περιοχή μας να ζωηρεύει και γι` αυτό είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε μια σειρά κοινών δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση»

δήλωσε με το πέρας της συνάντησης ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Γιώργος Τζαβάρας.

 

26 Ιαν 2024

Πρόσκληση συνεδρίασης του συμβουλίου της Δ.Κ. Ορχομενού

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού, προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 6.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης:

25 Ιαν 2024

Πιθανή διακοπή νερού στον Ορχομενό την Παρασκευή 26.1.2024

Ενημερώνουμε τους δημότες της Δ.Κ. Ορχομενού ότι, την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024,  θα γίνει, ενδεχομένως, διακοπή νερού από τις 08:30 π.μ. ως τις 11:30 π.μ. λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση

Δήμος Ορχομενού

Υπηρεσία Ύδρευσης

22 Ιαν 2024

Πρόσκληση συνεδρίασης της ΔΕ του δήμου Ορχομενού την 26.1.2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

19 Ιαν 2024

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ Ορχομενού την Πέμπτη 25.1.2024

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου και ώρα 5:30 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, με θέματα της ημερήσιας διάταξης: