Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ” εκτιμώμενης αξίας 80.600,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-03-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-03-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 186735