Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιακή ξενάγηση και εικονική περιπλάνηση στον Αη Νικόλα στα Καμπιά, στο κρυφό σχολειό στην Παναγία τη Σκριπού και στα ορεινά μονοπάτια των οπλαρχηγών».

Εκτιμώμενη αξία: 103.530,00€ προ Φ.Π.Α. (24%)
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

Διαγωνισμός ΑΤ14