Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ,ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» οικ. Έτους 2022-2023 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 61.274,98€ συμπεριλαμβανομένου του 13% & 24% Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 53.066,89€ + 5.351,22€ (Φ.Π.Α.13%)+ 2.856,87€ (Φ.Π.Α.24%)= 61.274,98€) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 2 μ.μ.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Ορχομενού, Δ/νση 28ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ. 32300, Ορχομενός Βοιωτίας,
αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες:

Χαρίκλεια Δούμα, τηλ.2261351111, email:hdouma@orchomenos.gr και

Ελευθερία Σπυριδάκη, τηλ.2261351106, email:espyridaki@orchomenos.gr.