Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ορχομενού”, CPV: 45233120-6 (Έργα οδοποιίας), προϋπολογισμού 401.209,68€ (πλέον ΦΠΑ).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 03/07/2023 και ώρα 11:00 π.μ..

Η ημερομηνία καταληκτικής αποσφράγισης είναι η Παρασκευή 07/07/2023 και ώρα 11:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, στον προσβάσιμο χώρο του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 195506)

Αγροτική_Οδοποιία_Ορχομενού

 

Print Friendly, PDF & Email