Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 190523) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ“, εκτιμώμενης αξίας 371.781,06€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..


Print Friendly, PDF & Email