Ο Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης “Ωρίμανση μελετών για την συνολική αξιοποίηση των πηγών των Χαρίτων“, CPV: 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), προϋπολογισμού 526.963,48€ (πλέον ΦΠΑ).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 28/03/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Τετάρτη 03/04/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στον προσβάσιμο χώρο του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 205660).

Μελέτη_ΠηγέςΧαρίτων

Print Friendly, PDF & Email