Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές βάσει του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ” με σκοπό την κάλυψη των αναγκών Άρδευσης – Πυροπροστασίας – Πολιτικής Προστασίας – Καθαριότητας του Δήμου για το έτος 2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 55.328,8 € με το Φ.Π.Α.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 και ώρα 10 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού.