Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο:  «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ».

Εκτιμώμενη αξία: 901.477,50 € προ Φ.Π.Α. (24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 21/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 24/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης).