Η Δήμαρχος Ορχομενού, προκηρύσσει την με ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», (αρ. μελέτης 57/2018, CPV: 45262640-9 “έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος”) προϋπολογισμού 362.903,23 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 09/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 14/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.


Print Friendly, PDF & Email