Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020  σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του ΔΣ που θα διεξαχθεί από ώρα 11.00  έως 15.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης.