Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει δημόσιο Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΕ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ», με προϋπολογισμό 25.320,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261351116, FAX επικοινωνίας 2261351114. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ. Γρηγόρης Ηλιόπουλος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00 πμ.