Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ προκηρύσσει δημόσιο Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ” εκτιμώμενης αξίας 10.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-08-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261351116. FAX επικοινωνίας 2261351114. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γρηγόρης Ηλιόπουλος