25 Μαΐ 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΡΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ” εκτμώμενης αξίας 30,000€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη του αναδόχου.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. κατά την οποί θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.


20 Μαΐ 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση οχημάτων-προμήθεια ελαστικών Δήμου Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού διενεργεί συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από τον μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό  με αντικείμενο εργασιών την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων καθώς και την προμήθεια ελαστικών του Δήμου Ορχομενού για το έτος 2021.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό 67.629,60€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25-05-2021 με λήξη αποδοχής προσφορών την ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613-51115 τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ


19 Μαΐ 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλ\κών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού διακηρύσσει πρόχειρο συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η δαπάνη της Υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 39.634,91 € με το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ορχομενού, 28ης  Οκτωβρίου 50, Ορχομενός, Τ.Κ. 32300 την 31/05/2021, ήμερα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η 31/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ


07 Μαΐ 2021

Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ” στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές βάσει του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ” με σκοπό την κάλυψη των αναγκών Άρδευσης – Πυροπροστασίας – Πολιτικής Προστασίας – Καθαριότητας του Δήμου για το έτος 2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 55.328,8 € με το Φ.Π.Α.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 και ώρα 10 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού.


29 Απρ 2021

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη Υδρονομέων στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 29-04-2021 έως και την Τρίτη 11-05-2021στο Δήμο Ορχομενού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00π.μ έως 13.00 μ.μ και κατόπιν προ-συνεννόησης με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Γραφείου Προσωπικού,

Τηλέφωνα επικοινωνίας 22613 51105, 22613 51106.


21 Απρ 2021

Πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων στο Δήμο Ορχομενού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη – αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας: δώδεκα (12) ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων και τριών (3) ατόμων ΔΕ οδηγών φορτηγού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού, στα γραφεία της υπηρεσίας μας από 21/4/2021 ως και 28/4/2021.

Τηλέφωνα Ραντεβού: 22613-51105 και 22613-51106.


06 Απρ 2021

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ: Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ

Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. («ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ») ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο αυτής (www.depodal.gr), στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λεβαδέων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας και Ορχομενού στους οποίους εκτείνεται η δραστηριότητά της, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.


05 Απρ 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την “Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης – συντήρησης δικτύου κλειστού τύπου σε συλλογικό δίκτυο άρδευσης Δ.Ε Ορχομενού” προϋπολογισμού δαπάνης  29.884,00€ με το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 14-04-2021 ημέρα Τετάρτη και Ώρα 10.00πμ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 14/04/2021 και ώρα 10.00 πμ.


12 Μαρ 2021

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την ανάγκη αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν το συνημμένο αρχείο για τις θέσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσληψης.


04 Δεκ 2020

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ορχομενού και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2021-2022 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 322.428,961 € με το ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Παρασκευή 8-1-2021 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα αρχίσει στις 15-1-2021.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.orchomenos.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613 51115