22 Φεβ 2022

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου “Κατασκευή οδοποιίας σε Τ.Κ. Κοκκίνου”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ” εκτιμώμενης αξίας 80.600,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-03-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-03-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 186735


02 Φεβ 2022

Ανάρτηση Ονομαστικών Καταστάσεων της ΣΟΧ 3/2021 για θέσεις εργασίας στο δήμο Ορχομενού

Ο δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τις ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων για τις θέσεις εργασίας στη ΣΟΧ 3/2021.


01 Φεβ 2022

Πίνακες Επιτυχόντων – Αποτυχόντων υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2021 του Δήμου Ορχομενού

Ο δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες επιτυχόντων/αποτυχόντων των υποψηφίων στον διαγωνισμό ΣΟΧ 2/2021 για την προκήρυξη μιας θέσης ΠΕ Νηπιαγωγών.


20 Ιαν 2022

Δήμος Ορχομενού: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ,ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» οικ. Έτους 2022-2023 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 61.274,98€ συμπεριλαμβανομένου του 13% & 24% Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 53.066,89€ + 5.351,22€ (Φ.Π.Α.13%)+ 2.856,87€ (Φ.Π.Α.24%)= 61.274,98€) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 2 μ.μ.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Ορχομενού, Δ/νση 28ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ. 32300, Ορχομενός Βοιωτίας,
αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες:

Χαρίκλεια Δούμα, τηλ.2261351111, email:hdouma@orchomenos.gr και

Ελευθερία Σπυριδάκη, τηλ.2261351106, email:espyridaki@orchomenos.gr.


29 Δεκ 2021

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ορχομενού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο του

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ-ΕΚΤ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

για το Υποέργο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΡΟΜΑ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ. 32300, Ορχομενός,

απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Φορτάτου Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 2261350105).

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 30/12/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/01/2022.


29 Δεκ 2021

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, κατηγορίας ΠΕ Νηπιαγωγών, με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υλοποίηση της δράσης  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (kfortatou@orchomenos.gr ή  espyridaki@orchomenos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ. 32300 Ορχομενός, 

απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Φορτάτου Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 22613 50105).

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 30/12/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/01/2022.


03 Δεκ 2021

Πρόσληψη προσωπικού δύο ατόμων στη ΔΕΠΟΔΑΛ (ΣΟΧ-2η/2021)

H Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Ανώνυμης Εταιρείας «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

22 Νοέ 2021

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω covid-19.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός 28ης Οκτωβρίου 50, ειδικότερα στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και κατόπιν προ-συνεννόησης στα τηλέφωνα 2261351105 & 2261351108 με τους αρμόδιους υπαλλήλους και εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού δηλ. από 23/11/2021 έως και 29/11/2021.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.


24 Αυγ 2021

Δήμος Ορχομενού: Διακήρυξη του έργου “ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ” εκτιμώμενης αξίας 322.580,64 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-09-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 


09 Αυγ 2021

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Έντεκα (11) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορχομενού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 6234/9-8-2021 και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση kfortatou@orchomenos.gr ή espyridaki@orchomenos.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η υποβολή των αιτήσεων δηλαδή θα γίνει από την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 έως και την Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021