Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ και ΓΕΦΥΡΑΣ στη θέση ΔΙΠΟΤΙ της Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 875.000,98 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.


Print Friendly, PDF & Email