Ο Δήμος Ορχομενού διενεργεί συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από τον μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό  με αντικείμενο εργασιών την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων καθώς και την προμήθεια ελαστικών του Δήμου Ορχομενού για το έτος 2021.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό 67.629,60€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25-05-2021 με λήξη αποδοχής προσφορών την ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613-51115 τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ