Η Δήμαρχος Ορχομενού διακηρύσσει πρόχειρο συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η δαπάνη της Υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 39.634,91 € με το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ορχομενού, 28ης  Οκτωβρίου 50, Ορχομενός, Τ.Κ. 32300 την 31/05/2021, ήμερα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η 31/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ