31 Αυγ 2020

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο “Αποκατάσταση Οδοποιίας από Ζημιές που προκλήθηκαν από Έκτακτα Καιρικά Φαινόμενα (Ζορμπάς)”

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΖΟΡΜΠΑΣ)”  με προϋπολογισμό 145.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 23-9-2020 και ώρα 10.00 πμ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Δευτέρα 28-9-2020 και ώρα 11.00 πμ.

 


31 Αυγ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο “Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης (Αντικατάσταση Αμιάντου) στην Τ.Κ. Ορχομενού”

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ) στην Τ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”  με προϋπολογισμό 59.995,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24/09/2020 και η ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών είναι η 10.00 πμ.


28 Αυγ 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Τ.Κ. Ακραιφνίου (5η/2020)

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ακραιφνίου προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Κατάστημα της Κοινότητας Ακραιφνίου (ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ), την Τετάρτη 2  Σεπτεμβρίου 2020,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου  Ακραιφνίου, σε  συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί θέματος  της ημερήσιας διάταξης.


26 Αυγ 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού (15η/31-8-2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη  Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.


26 Αυγ 2020

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια

Η ΔΑΟΚ-ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.


25 Αυγ 2020

Τροποποιημένη ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού μετά την τροποποίηση της ΚΥΑ για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες του Δήμου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αρ. Φύλλου 3485, ανακοινώνει, εκ νέου:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορχομενού για την σχολική περίοδο 2020-21.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν την νέα Αίτηση και οδηγίες συμπλήρωσής της καθώς και περαιτέρω πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.


24 Αυγ 2020

Τελευταίες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσληψη των καθαριστριών στα σχολεία του Δήμου Ορχομενού

Από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε νέο ΦΕΚ σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης των καθαριστριών στα σχολεία για το σχολικό έτος 2020-21. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.


21 Αυγ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ εντός του ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ της Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ εντός του ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ της Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥεκτιμώμενης αξίας 5.690,82 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2/09/2020, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.


20 Αυγ 2020

Δελτίο Τύπου: Αποδοχή Δωρεάς του Δήμου Ορχομενού προς το Γ.Ν. Λιβαδειάς

Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς αποδέχτηκε τη δωρεά του Δήμου Ορχομενού που περιλάμβανε 2.000 γάντια Latex για την κάλυψη επειγόντων αναγκών του στον αγώνα κατά της πανδημίας Covid-19. Ο διοικητής του νοσοκομείου εξέφρασε εγκάρδιες ευχαριστίες προς το ανθρωπιστικό πρόσωπο του Δήμου και της αλληλεγγύης που επέδειξε στον κοινό αγώνα κατά του Covid-19.


20 Αυγ 2020

Πρόσληψη Προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορχομενού για την σχολική περίοδο 2020-21.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν την Αίτηση και οδηγίες συμπλήρωσής της καθώς και περαιτέρω πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.