Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΖΟΡΜΠΑΣ)”  με προϋπολογισμό 145.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 23-9-2020 και ώρα 10.00 πμ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Δευτέρα 28-9-2020 και ώρα 11.00 πμ.

 


Print Friendly, PDF & Email