17 Αυγ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΕ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ”

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει δημόσιο Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΕ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ», με προϋπολογισμό 25.320,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261351116, FAX επικοινωνίας 2261351114. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ. Γρηγόρης Ηλιόπουλος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00 πμ.

17 Αυγ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ προκηρύσσει δημόσιο Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ” εκτιμώμενης αξίας 10.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-08-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261351116. FAX επικοινωνίας 2261351114. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γρηγόρης Ηλιόπουλος