Πρόσκληση συνεδρίασης της Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού (23.11.2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.