03 Δεκ 2020

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού 8-12-2020 (14η/2020)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.30 σε  τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (θα αποσταλλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης) με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.


03 Δεκ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών παιδικού σταθμού και ειδών κοινωνικού παντοπωλείου στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/16) για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού της προμήθειας, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» οικ. Έτους 2020-2021-2022 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.963,12€ συμπεριλαμβανομένου του 13% & 24% Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 48.366,13€ + 4.740,12€ (Φ.Π.Α.13%)+ 2.856,87€ (Φ.Π.Α.24%)= 55.963,12€) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/12/2020 ημέρα Δευτέρα στο Δήμο Ορχομενού (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) , 28ης Οκτωβρίου 50, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ..

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου στο https://orchomenos.gr και την κ. Χαρίκλεια Δούμα τηλ.2261351111, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


03 Δεκ 2020

Δωρεάν παροχή Internet στους δημότες του Δήμου Ορχομενού μέσω ασύρματου δικτύου

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες του πως, στα πλαίσια του Μηχανισμού “ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (CEF) – WiFi4EU)”, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου για τη δωρεάν παροχή Internet και υπηρεσιών διαδικτύου σε κεντρικά σημεία και πλατείες των τοπικών κοινοτήτων του, μέσω ασύρματου δικτύου.

Εγκαταστάθηκαν και έχουν τεθεί σε λειτουργία κεραίες WiFi, που επιτρέπουν τη δωρεάν πρόσβαση των δημοτών στο Internet, στις πλατείες των Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου, Καρυάς, Διονύσου, Πύργου, Λουτσίου, Παύλου, Κἀστρου, Κοκκίνου, καθώς και στην Τ.Κ. Ορχομενού στις πλατείες Αγ. Σώστη, Ηρώων και Ευαγγελιστή Λουκά.

Στην Τ.Κ. Ακραιφνίου παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα το οποίο σύντομα θα αποκατασταθεί και οι ήδη εγκατεστημένες κεραίες θα παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στους κατοίκους της κοινότητας αυτής.

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ


03 Δεκ 2020

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Αντικατάσταση Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Ακραιφνίας”

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», (αρ. μελέτης 61/2018, CPV: 45231300-8 “Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης”), προϋπολογισμού 595.249,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Τρίτη 22/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.


03 Δεκ 2020

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Ανακατασκευή -Συντήρηση Αγροτικών δρόμων στη θέση Μπούκα Υλίκης”

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ – ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΚΑ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ», (αρ. μελέτης 53/2020, CPV: 45233142-6 “εργασίες επισκευής οδών”), προϋπολογισμού 99.865,77 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 17/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.


03 Δεκ 2020

Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 3-12-2020 (22η/2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς, συνεδρίαση την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 που θα διεξαχθεί από ώρα 13.30- 14.30 (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου) που αφορά σε θέμα της ημερήσιας διάταξης.