Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ορχομενού και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2021-2022 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 322.428,961 € με το ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Παρασκευή 8-1-2021 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα αρχίσει στις 15-1-2021.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.orchomenos.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613 51115