20 Ιαν 2022

Δήμος Ορχομενού: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ,ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» οικ. Έτους 2022-2023 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 61.274,98€ συμπεριλαμβανομένου του 13% & 24% Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 53.066,89€ + 5.351,22€ (Φ.Π.Α.13%)+ 2.856,87€ (Φ.Π.Α.24%)= 61.274,98€) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 2 μ.μ.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Ορχομενού, Δ/νση 28ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ. 32300, Ορχομενός Βοιωτίας,
αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες:

Χαρίκλεια Δούμα, τηλ.2261351111, email:hdouma@orchomenos.gr και

Ελευθερία Σπυριδάκη, τηλ.2261351106, email:espyridaki@orchomenos.gr.


20 Ιαν 2022

Πρόσκληση Συνεδρίασης Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού 24.01.2022 (2η/2022)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10.30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.΄.


20 Ιαν 2022

Πρόσκληση Συνεδρίασης Ε.Ε του Δήμου Ορχομενού 24.01.2022 (1η/2022)

Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 9.00 π. μ. στο  Δημαρχείο  με θέματα της ημερήσιας διάταξης.


20 Ιαν 2022

Επανασύνδεση ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά του Δήμου Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει ότι, οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα (από 9000 €  έως 27000 €) που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλώνμπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28-12-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6302/Β/29.12.2021), με την οποία ενεργοποιείται εκ νέου το πρόγραμμα «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 3088).

Οι αιτήσεις των εν δυνάμει δικαιούχων κατατίθενται στον δήμο Ορχομενού, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εξετάζονται από την αρμόδια δημοτική Υπηρεσία όσον αφορά τις προϋποθέσεις.

Προϋπόθεση είναι να υπάρχει διακοπή ρεύματος από οποιοδήποτε πάροχο (ή να υπάρχει ειδοποίηση για άμεση διακοπή) μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022 και ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η παροχή ρεύματος πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντα ή της αιτούσας, ενώ υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που προσδιορίζονται από το νόμο 4508/2017/Β’ 3088

Επισημαίνονται τα εξής:

  • Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου και όχι στους αιτούντες.
  • Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος είναι:

  • Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής,
  • για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75 % της οφειλής,
  • για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50 % της οφειλής, και
  • για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30 % της οφειλής.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στο  Δήμο Ορχομενού κατόπιν ραντεβού και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 22613-51108 (κα. Παππά Μαρία), Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 14:00.