Δήμος Ορχομενού: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη συντήρηση εξοπλισμού

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την “Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης Δ.Ε Ορχομενού -συντήρηση δικτύου κλειστού τύπου σε συλλογικό δίκτυο άρδευσης Δ.Ε Ορχομενού” προϋπολογισμού δαπάνης 52.077.22€ με το ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέχρι την Παρασκευή 17-06-2022 και ώρα 15.00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελλο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 23η-06-2022 και ώρα 11.00 π.μ. από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Μαζί με την προσφορά απαιτείται να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής ποσού 840,00€.