29 Δεκ 2021

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, κατηγορίας ΠΕ Νηπιαγωγών, με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υλοποίηση της δράσης  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (kfortatou@orchomenos.gr ή  espyridaki@orchomenos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ. 32300 Ορχομενός, 

απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Φορτάτου Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 22613 50105).

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 30/12/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/01/2022.


03 Δεκ 2021

Πρόσληψη προσωπικού δύο ατόμων στη ΔΕΠΟΔΑΛ (ΣΟΧ-2η/2021)

H Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Ανώνυμης Εταιρείας «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

22 Νοέ 2021

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω covid-19.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός 28ης Οκτωβρίου 50, ειδικότερα στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και κατόπιν προ-συνεννόησης στα τηλέφωνα 2261351105 & 2261351108 με τους αρμόδιους υπαλλήλους και εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού δηλ. από 23/11/2021 έως και 29/11/2021.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.


24 Αυγ 2021

Δήμος Ορχομενού: Διακήρυξη του έργου “ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ” εκτιμώμενης αξίας 322.580,64 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-09-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 


09 Αυγ 2021

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Έντεκα (11) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορχομενού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 6234/9-8-2021 και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση kfortatou@orchomenos.gr ή espyridaki@orchomenos.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η υποβολή των αιτήσεων δηλαδή θα γίνει από την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 έως και την Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021


09 Ιούλ 2021

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήμου που εδρεύει στον Ορχομενό της Π.Ε. Βοιωτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 22613-51106 και 22613-51108 τις ώρες 9:00 -12:00 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δήμος Ορχομενού,

28ης Οκτωβρίου 50,

Τ.Κ. 32300,

Ορχομενός Βοιωτίας

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Φορτάτου Κ. ή κας Σπυριδάκη Ε. (τηλ. επικοινωνίας: 22613-51106 και 22613-51108).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημέρων (10-7-2021 ως και 19-7-2021) που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Ορχομενού (www.orchomenos.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.


25 Ιούν 2021

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη Προσωπικού Καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην υπηρεσία καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου) πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τουΔήμου.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς ταπίσω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός 28ης Οκτωβρίου 50, ειδικότερα στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και κατόπιν προ-συνεννόησης στα τηλέφωνα 2261351105 & 2261351106 με τους αρμόδιους υπαλλήλους και εντός προθεσμίας τριών(3) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού δηλ .από 28/6/2021 έως και 30/06/2021.


02 Ιούν 2021

Διακήρυξη Έργου: “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ” εκτιμώμενης αξίας 1.310.483,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09-07-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14-07-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.


25 Μαΐ 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΡΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ” εκτμώμενης αξίας 30,000€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη του αναδόχου.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. κατά την οποί θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.


20 Μαΐ 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση οχημάτων-προμήθεια ελαστικών Δήμου Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού διενεργεί συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από τον μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό  με αντικείμενο εργασιών την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων καθώς και την προμήθεια ελαστικών του Δήμου Ορχομενού για το έτος 2021.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό 67.629,60€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25-05-2021 με λήξη αποδοχής προσφορών την ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613-51115 τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ