21 Απρ 2021

Πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων στο Δήμο Ορχομενού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη – αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας: δώδεκα (12) ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων και τριών (3) ατόμων ΔΕ οδηγών φορτηγού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού, στα γραφεία της υπηρεσίας μας από 21/4/2021 ως και 28/4/2021.

Τηλέφωνα Ραντεβού: 22613-51105 και 22613-51106.


06 Απρ 2021

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ: Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ

Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. («ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ») ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο αυτής (www.depodal.gr), στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λεβαδέων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας και Ορχομενού στους οποίους εκτείνεται η δραστηριότητά της, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.


05 Απρ 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την “Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης – συντήρησης δικτύου κλειστού τύπου σε συλλογικό δίκτυο άρδευσης Δ.Ε Ορχομενού” προϋπολογισμού δαπάνης  29.884,00€ με το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 14-04-2021 ημέρα Τετάρτη και Ώρα 10.00πμ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 14/04/2021 και ώρα 10.00 πμ.


12 Μαρ 2021

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την ανάγκη αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν το συνημμένο αρχείο για τις θέσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσληψης.


04 Δεκ 2020

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ορχομενού και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2021-2022 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 322.428,961 € με το ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Παρασκευή 8-1-2021 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα αρχίσει στις 15-1-2021.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.orchomenos.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613 51115


03 Δεκ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών παιδικού σταθμού και ειδών κοινωνικού παντοπωλείου στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/16) για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού της προμήθειας, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» οικ. Έτους 2020-2021-2022 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.963,12€ συμπεριλαμβανομένου του 13% & 24% Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 48.366,13€ + 4.740,12€ (Φ.Π.Α.13%)+ 2.856,87€ (Φ.Π.Α.24%)= 55.963,12€) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/12/2020 ημέρα Δευτέρα στο Δήμο Ορχομενού (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) , 28ης Οκτωβρίου 50, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ..

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου στο https://orchomenos.gr και την κ. Χαρίκλεια Δούμα τηλ.2261351111, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


03 Δεκ 2020

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Αντικατάσταση Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Ακραιφνίας”

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», (αρ. μελέτης 61/2018, CPV: 45231300-8 “Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης”), προϋπολογισμού 595.249,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Τρίτη 22/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.


03 Δεκ 2020

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Ανακατασκευή -Συντήρηση Αγροτικών δρόμων στη θέση Μπούκα Υλίκης”

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ – ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΚΑ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ», (αρ. μελέτης 53/2020, CPV: 45233142-6 “εργασίες επισκευής οδών”), προϋπολογισμού 99.865,77 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 17/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.


13 Οκτ 2020

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση του έργου «Δημοτική Οδός Κ. Κοκκίνου από Ακραίφνιο προς Σκορπονέρια»

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτό διαγωνισμό ανάθεση του έργου «Δημοτική Οδός Κ. Κοκκίνου από Ακραίφνιο προς Σκορπονέρια» (αρ. μελέτης 42/2017, CPV: 45233222-1 “κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτοστρωσίας”) προϋπολογισμού 1.106.048,39 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία και η λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ..

Η ημερομηνία και η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η Τετάρτη 04/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ..


30 Σεπ 2020

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Νέας Χάραξης Οδού και Γέφυρας στη θέση ΔΙΠΟΤΙ της Τ.Κ. Παύλου»

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ και ΓΕΦΥΡΑΣ στη θέση ΔΙΠΟΤΙ της Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 875.000,98 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.