30 Σεπ 2020

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Νέας Χάραξης Οδού και Γέφυρας στη θέση ΔΙΠΟΤΙ της Τ.Κ. Παύλου»

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ και ΓΕΦΥΡΑΣ στη θέση ΔΙΠΟΤΙ της Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 875.000,98 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.


25 Σεπ 2020

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Ορχομενού»

Η Δήμαρχος Ορχομενού, προκηρύσσει την με ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», (αρ. μελέτης 59/2018, CPV: 45262640-9 “έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος”) προϋπολογισμού 228.290,32 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 21/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.


23 Σεπ 2020

Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Ορχομενού»

Η Δήμαρχος Ορχομενού, προκηρύσσει την με ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», (αρ. μελέτης 58/2018, CPV: 45262640-9 “έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος”) προϋπολογισμού 298.790,32 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 14/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 19/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.


22 Σεπ 2020

Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Ορχομενού»

Η Δήμαρχος Ορχομενού, προκηρύσσει την με ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», (αρ. μελέτης 57/2018, CPV: 45262640-9 “έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος”) προϋπολογισμού 362.903,23 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 09/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 14/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.


18 Σεπ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της μελέτης “Μελέτη Πράξης Εφαρμογής για τη Β΄Φάση του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 37.350,49 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)
και καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/09/2020 και ώρα 10:00.


15 Σεπ 2020

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη Προσωπικού επτά ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ορχομενού που εδρεύει στον Ορχομενό Ν. Βοιωτίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το συνημμένο αρχείο.


14 Σεπ 2020

Δήμος Ορχομενού:Πρόσληψη προσωπικού ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Γκρέιντερ) για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πολιτικής προστασίας του Δήμου.

 


31 Αυγ 2020

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο “Αποκατάσταση Οδοποιίας από Ζημιές που προκλήθηκαν από Έκτακτα Καιρικά Φαινόμενα (Ζορμπάς)”

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΖΟΡΜΠΑΣ)”  με προϋπολογισμό 145.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 23-9-2020 και ώρα 10.00 πμ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Δευτέρα 28-9-2020 και ώρα 11.00 πμ.

 


31 Αυγ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο “Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης (Αντικατάσταση Αμιάντου) στην Τ.Κ. Ορχομενού”

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ) στην Τ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”  με προϋπολογισμό 59.995,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24/09/2020 και η ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών είναι η 10.00 πμ.