Δήμος Ορχομενού: Ανάρτηση Πινάκων πρόσληψης προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων της ΣΟΧ 1/2021

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.