Δήμος Ορχομενού: Διακήρυξη του έργου “ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ” εκτιμώμενης αξίας 322.580,64 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-09-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.