19 Απρ 2023

Ανακοίνωση προς συμμετέχοντες πωλητές της λαϊκής αγοράς Ορχομενού

Καλούνται

  1. Οι συμμετέχοντες παραγωγοί πωλητές στην λαϊκή αγορά της Κοινότητας Ορχομενού του δήμου Ορχομενού , σε συγκεκριμένους μήνες του έτους, να γνωστοποιήσουν με Υπεύθυνη Δήλωση στο αρμόδιο Τμήμα του δήμου μας, το ακριβές χρονικό διάστημα της ετήσιας δραστηριοποίησής τους (με αναφορά στον χρόνο έναρξης και λήξης), έως την Τρίτη 2 Μαΐου 2023, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  2. Οι συμμετέχοντες παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στην λαϊκή αγορά της Κοινότητας Ορχομενού του δήμου Ορχομενού , που δεν έχουν εκδώσει περισσότερα από δύο (2) δελτία ημερήσιας κίνησης «Ζ» εντός του έτους 2022 στην λαϊκή αγορά του δήμου μας, να το γνωστοποιήσουν με Υπεύθυνη Δήλωση , στο αρμόδιο Τμήμα του δήμου μας , έως την Τρίτη 2 Μαΐου 2023, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Πληροφορίες:

Ιωάννα Πάνου

Τηλ. Επικοινωνίας : 22613-51014

19 Απρ 2023

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο(2) μηνών, για την κάλυψη- αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας, συνολικού αριθμού δεκαπέντε(15) ατόμων συγκεκριμένα: δώδεκα (12) ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων, Δύο(2) ατόμων ΔΕ οδηγών φορτηγού και ενός(1) ατόμου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός 28ης Οκτωβρίου 50, ειδικότερα στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού εντός προθεσμίας πέντε(5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού δηλ. από 19 /4/2023 έως και 25 /04/2023.