02 Ιούν 2023

Λειτουργία του Κλειστού Κυκλώματος Άρδευσης το Σάββατο 3.6.2023

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι το  Σάββατο 3 Ιουνίου 2023, από τις 8 το πρωί ως και τις 11 το βράδυ, θα τεθεί σε λειτουργία το Κλειστό Κύκλωμα Άρδευσης.

 

Δήμος Ορχομενού

Υπηρεσία Άρδευσης

02 Ιούν 2023

Διαγωνισμός έργου: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ορχομενού”, CPV: 45233120-6 (Έργα οδοποιίας), προϋπολογισμού 401.209,68€ (πλέον ΦΠΑ).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 03/07/2023 και ώρα 11:00 π.μ..

Η ημερομηνία καταληκτικής αποσφράγισης είναι η Παρασκευή 07/07/2023 και ώρα 11:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, στον προσβάσιμο χώρο του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 195506)

Αγροτική_Οδοποιία_Ορχομενού