Δήμος Ορχομενού: Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου

Ο Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί Τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και συγκεκριμένα το τμήμα Εσόδων-Ταμείου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τις κ. Χαρίκλεια Δούμα & Ελευθερία Σπυριδάκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση Δημαρχείο Ορχομενού 28ης Οκτωβρίου 50. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22613 51111 & 22613 51106 αντίστοιχα.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας