09 Ιούλ 2021

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήμου που εδρεύει στον Ορχομενό της Π.Ε. Βοιωτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 22613-51106 και 22613-51108 τις ώρες 9:00 -12:00 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δήμος Ορχομενού,

28ης Οκτωβρίου 50,

Τ.Κ. 32300,

Ορχομενός Βοιωτίας

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Φορτάτου Κ. ή κας Σπυριδάκη Ε. (τηλ. επικοινωνίας: 22613-51106 και 22613-51108).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημέρων (10-7-2021 ως και 19-7-2021) που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Ορχομενού (www.orchomenos.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.


09 Ιούλ 2021

Η Δήμαρχος Ορχομενού έκανε δεκτή την αίτηση παραίτησης τού κ. Βαγενά Δημήτριου από τα καθηκόντά του

Δεκτή έγινε από τη δήμαρχο Ορχομενού Βούλα Καράλη η αίτηση παραίτησης από τα καθήκοντα του αντιδημάρχου και του αξιώματος του δημοτικού συμβούλου, που κατέθεσε ο κ.Δημήτρης Βαγενάς.
Ο κ.Βαγενάς απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του αντιδημάρχου στον τομέα καθαριότητας και καθημερινότητας του δήμου , και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία, καθήκοντα νέου δημοτικού συμβούλου καλείται  να αναλάβει η πρώτη επιλαχούσα κ. Κωνσταντίνα Αναστασίου.
Η δήμαρχος Ορχομενού μετά την αποδοχή παραίτησης του κ. Δημήτρη Βαγενά, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον Δημήτρη Βαγενά για την πολύχρονη προσφορά του στο δήμο Ορχομενού και στην παράταξή μας.
Είμαι σίγουρη ότι και από τη θέση του ενεργού πολίτη θα συνεχίσει να συνδράμει με τις γνώσεις και την εμπειρία του, την κοινή μας προσπάθεια για τη νέα προοπτική στον τόπο μας.
Επίσης, θέλω να καλωσορίσω στο δημοτικό συμβούλιο την κ.Κωνσταντίνα Αναστασίου και να της ευχηθώ κάθε επιτυχία στο  θεσμικό ρόλο που καλείται να υπηρετήσει.
Η αυτοδιοίκηση άλλωστε έχει ανάγκη τις ιδέες, το όραμα, την ορμή και τη δύναμη των νέων για την επόμενη μέρα.