Δήμος Ορχομενού: Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2023

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες των αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου  σύμφωνα με τη ΣΟΧ 2/2023.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 101 ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 101 ΤΕ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 2.2023 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΧ 2.2023 ΚΩΔΙΚΟΥ 101 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 101 ΤΕ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ