07 Φεβ 2024

Ορισμός αναπληρωτή προέδρου στην Τ.Κ. Λουτσίου με απόφαση του προέδρου της

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λουτσίου Βοιωτίας με απόφασή του ορίζει ως Αναπληρωτή Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτσίου το μέλος του Συμβουλίου κ. Μπέρδο Δημήτριο του Κων/νου, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου και θα τον αναπληρώνει όταν ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει έως 31/12/2028 ή μέχρι την τροποποίηση ή την ανάκλησή της.

 

 

07 Φεβ 2024

Ορισμός αναπληρωτή προέδρου στην Τ.Κ. Παύλου με απόφαση του προέδρου της

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παύλου Βοιωτίας με απόφασή του ορίζει ως Αναπληρωτή Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Παύλου το μέλος του Συμβουλίου κ. Ζάντζα Κων/νο του Ιωάννη, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου και θα τον αναπληρώνει όταν ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει έως 31/12/2028 ή μέχρι την τροποποίηση ή την ανάκλησή της.

 

07 Φεβ 2024

Διαγωνισμός μελέτης για την συνολική αξιοποίηση των πηγών των Χαρίτων

Ο Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης “Ωρίμανση μελετών για την συνολική αξιοποίηση των πηγών των Χαρίτων“, CPV: 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), προϋπολογισμού 526.963,48€ (πλέον ΦΠΑ).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 28/03/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Τετάρτη 03/04/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στον προσβάσιμο χώρο του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 205660).

Μελέτη_ΠηγέςΧαρίτων