17 Αυγ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΕ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ”

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει δημόσιο Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΕ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ», με προϋπολογισμό 25.320,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261351116, FAX επικοινωνίας 2261351114. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ. Γρηγόρης Ηλιόπουλος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00 πμ.

17 Αυγ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ προκηρύσσει δημόσιο Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ” εκτιμώμενης αξίας 10.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-08-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261351116. FAX επικοινωνίας 2261351114. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γρηγόρης Ηλιόπουλος

17 Ιούλ 2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια  των κάτωθι:

  • Ενός (1) ημιφορτηγού μονοκάμπινου 4×4 μηχανήματος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής που εκτιμάται βάσει κριτηρίων.
  • Ενός (1) αποφρακτικού και ενός (1) αλατοδιανομέα με κριτήριο την πιο συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στις 53.320,00 € με το ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δήμο Ορχομενού στις 28-07-2020 και ώρα 10:00 πμ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613 51115.

03 Ιούλ 2020

Ανοικτός Διαγωνισμός Προκατασκευασμένων Αποδυτηρίων των γηπέδων Ακραιφνίου-Αγ. Δημητρίου-Κοκκίνου-Κάστρου

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση βοηθητικών Εγκαταστάσεων Αποδυτηρίων στα γήπεδα Ποδοσφαίρου Ακραιφνίου – Αγ. Δημητρίου – Κοκκίνου – Κάστρου (Φιλόδημος ΙΙ) προϋπολογισμού δαπάνης 173.104,00€ με ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 23-7-2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

01 Ιούλ 2020

Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»,

(αρ. μελέτης 15/2019, CPV: 39293400-6,14200000-3,45232450-1,37450000-7) προϋπολογισμού 343.949,14 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη 21/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ.. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η  Δευτέρα 27/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ..

01 Ιούν 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Οστεοφυλακίου σε Νεκροταφείο Δ.Κ. Ορχομενού»

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Δ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 19.362,91 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/06/2020, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.


15 Μαΐ 2020

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Μίσθωση Ακινήτων από το Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού

προκηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί, το Κ.Ε.Π. του Δήμου Ορχομενού, την μίσθωση ειδικού χώρου για τα αρχεία των υπηρεσιών του Δήμου Ορχομενού, την μίσθωση χώρου για να στεγαστεί η Πολιτιστική – Ιστορική δραστηριότητα του Δήμου που αφορά στην εικονική πραγματικότητα και την μίσθωση αποθήκης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου που αφορούν Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια κατασκευής αρμάτων και συν-διοργάνωσης του Καρναβαλιού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον κύριο Παναγιώτη Μεργιάννη, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή  και ώρες 9πμ-2μμ στο τηλέφωνο: 22613-51105.

 


14 Μαΐ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: “Ανάπλαση – Διαμόρφωση Παιδοτόπων του Δήμου Ορχομενού”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 19.352,83 € (πλέον Φ.Π.Α.),

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 26/05/2020.


13 Μαΐ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου” στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου 2020”  συνολικού προϋπολογισμού 28.672,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για την κάλυψη των αναγκών Άρδευσης – Πυροπροστασίας – Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται η Τρίτη 26 Μαΐου 2020. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Ορχομενού.


13 Μαΐ 2020

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Επισκευή Οχημάτων – προμήθεια Ελαστικών στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων – Προμήθειας Ελαστικών για το 2020-21”  συνολικού προϋπολογισμού 60.921,2 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται η Πέμπτη 21 Μαΐου 2020. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Ορχομενού.