18 Σεπ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της μελέτης “Μελέτη Πράξης Εφαρμογής για τη Β΄Φάση του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 37.350,49 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)
και καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/09/2020 και ώρα 10:00.


15 Σεπ 2020

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη Προσωπικού επτά ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ορχομενού που εδρεύει στον Ορχομενό Ν. Βοιωτίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το συνημμένο αρχείο.


14 Σεπ 2020

Δήμος Ορχομενού:Πρόσληψη προσωπικού ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Γκρέιντερ) για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πολιτικής προστασίας του Δήμου.

 


31 Αυγ 2020

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο “Αποκατάσταση Οδοποιίας από Ζημιές που προκλήθηκαν από Έκτακτα Καιρικά Φαινόμενα (Ζορμπάς)”

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΖΟΡΜΠΑΣ)”  με προϋπολογισμό 145.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 23-9-2020 και ώρα 10.00 πμ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Δευτέρα 28-9-2020 και ώρα 11.00 πμ.

 


31 Αυγ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο “Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης (Αντικατάσταση Αμιάντου) στην Τ.Κ. Ορχομενού”

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ) στην Τ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”  με προϋπολογισμό 59.995,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24/09/2020 και η ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών είναι η 10.00 πμ.


25 Αυγ 2020

Τροποποιημένη ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού μετά την τροποποίηση της ΚΥΑ για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες του Δήμου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αρ. Φύλλου 3485, ανακοινώνει, εκ νέου:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορχομενού για την σχολική περίοδο 2020-21.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν την νέα Αίτηση και οδηγίες συμπλήρωσής της καθώς και περαιτέρω πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.


21 Αυγ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ εντός του ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ της Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ εντός του ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ της Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥεκτιμώμενης αξίας 5.690,82 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2/09/2020, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.


20 Αυγ 2020

Πρόσληψη Προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορχομενού για την σχολική περίοδο 2020-21.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν την Αίτηση και οδηγίες συμπλήρωσής της καθώς και περαιτέρω πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.


17 Αυγ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΕ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ”

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει δημόσιο Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΕ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ», με προϋπολογισμό 25.320,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261351116, FAX επικοινωνίας 2261351114. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ. Γρηγόρης Ηλιόπουλος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00 πμ.