29 Δεκ 2021

Συνεδρίαση της Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού 30.12.2021

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς, συνεδρίαση για την λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης.


29 Δεκ 2021

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ορχομενού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο του

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ-ΕΚΤ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

για το Υποέργο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΡΟΜΑ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ. 32300, Ορχομενός,

απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Φορτάτου Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 2261350105).

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 30/12/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/01/2022.


29 Δεκ 2021

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, κατηγορίας ΠΕ Νηπιαγωγών, με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υλοποίηση της δράσης  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (kfortatou@orchomenos.gr ή  espyridaki@orchomenos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ. 32300 Ορχομενός, 

απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Φορτάτου Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 22613 50105).

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 30/12/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/01/2022.