Αποφάσεις Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού της 12ης συνεδρίασης 2022 (13-5-2022)

Αποφάσεις της 12ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 13-5-2022.