29 Ιούλ 2022

Επιλογή αναδόχου για το έργο “Αποκατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού”

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ & ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΑΓΩΓΩΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΑ), (CPV: 45232420-2: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων), προϋπολογισμού 3.400.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 25/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Τρίτη 30/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr τουΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στον προσβάσιμο χώρο του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 190617).