11 Ιούλ 2022

Διαγωνισμός Έργου: Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Ακραιφνίου

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 190523) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ“, εκτιμώμενης αξίας 371.781,06€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..


11 Ιούλ 2022

Διαγωνισμός Έργου: “Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στο Δήμο Ορχομενού”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 190300) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)“, εκτιμώμενης αξίας 129.032,26€ (πλέον ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 25/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/07/2022, ημέρα τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..