Ανοικτός διαγωνισμός έργου: “Κατασκευή Πλατείας Παύλου”

Η Δήμαρχος Ορχομενού, προκηρύσσει με ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΕ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ», (αρ. μελέτης 43/2022, CPV: 45212130-6 “κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας”) προϋπολογισμού 177.420,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 190164), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. orchomenos.gr).

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 18/08/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 23/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.