Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορχομενού για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 7318/17-08-2023 και να την υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση kfortatou@orchomenos.gr ή espyridaki@orchomenos.gr είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , στα Γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50 Τ.Κ. 32300, Ορχομενός Βοιωτίας,

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023 έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023.

Παράρτημα-ΙΙ-Οδηγίες-Συμπλήρωσης-Αίτησης-2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Print Friendly, PDF & Email