Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παύλου Βοιωτίας με απόφασή του ορίζει ως Αναπληρωτή Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Παύλου το μέλος του Συμβουλίου κ. Ζάντζα Κων/νο του Ιωάννη, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου και θα τον αναπληρώνει όταν ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει έως 31/12/2028 ή μέχρι την τροποποίηση ή την ανάκλησή της.

 

Print Friendly, PDF & Email